Szabályzat


kep

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a Mária Lovagrend Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
Az Egyesület adatai
Mária Lovagrend Egyesület
Adószáma: 18294743-1-04
Számlaszáma: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet: 539-00052-13006350

Gyulai Törvényszék: Pk.60.120/2008.Az Egyesület neve, székhelye, alapító tagok neve lakóhelye, vezető tisztségviselők:
1.1 Az Egyesület neve: Mária Lovagrend Egyesület (továbbiakban: „Egyesület”)

Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az Egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

1.2. Az Egyesület székhelye: Békéscsaba, József u. 4. sz.

1.3.Az Egyesület vezető tisztségviselői:
Elnök: Gyebrovszki Klára
Alelnök (Elnökhelyettes): Mulati Lívia
Titkár: Balog Ibolya

1.4. Az Egyesület jogállása:jogi személy
1.5. Az Egyesület működési területe: országos és nemzetközi
1.6. Címerünk: Arany egységkörben, kék alapú címerpajzsban egy szál fehér liliom,
mely az egységet –védelmet és tisztaságot jelképezi.

2. Az Egyesület céljai:
-Ősi Hitvallás és az Ősi gyógymódok továbbadása
-Természet védelem (Flóra-Fauna)
-Ősi technikák és kultúrák átadása és azokkal való közös tevékenység.
-Minden korosztály részére Hitoktatások (útmutatások)
-Alapvető emberi értékrendek felismertetése arra felkészítés
(hit, béke, szeretet, megbocsátás tisztelet, alázat, becsület,elfogadás, stb.)
-A társadalomba való beilleszkedés elősegítsése
-Közjó
-Prevenció, megelőzés az egészséges életmódra való neveltetés, felkészítés
-Gyermekek és felnőttek számára gyakorlati tanácsadások, terápiák
-Család fontossága beilleszkedése a társadalmi szerepvállalásba.
-Önkéntesek bevonásával való feladat vállalás
-Rendünk tovább fejlesztése beilleszkedése, haráainkon belül és Nemzetközileg.
-Gyermek és Ifjuság csoportok létrehozása és szervezeti működtetése.
-Természet és hagyományőrzés ápolása
-Más civil szervezetekkel való együttműködés
-Adományok osztása és fogadása a céljaink elérése érdekében

Az Egyesület továbbra is a köz számára hasznos tevékenységeket végez, a
közhasznúság kérvényezése nélkül:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- emberi és állampolgári jogok védelme
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve
a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások
önfenntartó közösség létrehozása, működtetése.

2.1 Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége:
1. Tanítás – a fent felsorolt célok megvalósulása érdekében képzett segítők által egyéni,
kis-nagy létszámú, különböző életkorú és élethelyzetben lévők számára
2. Terápiás segítségnyújtás – a fent felsorolt célok megvalósulása érdekében képzett segítők
által egyéni, kis- és nagy létszámú, különböző életkorú és élethelyzetben lévők számára
3. Ősi, természetes gyógymódok megismertetése
4. Hitéleti tevékenység
5. Rendezvényszervezés – hazai és nemzetközi előadók részvételével előadások, konferenciák,
táborok, fesztiválok (sport, meditációs, napközis, nyári, iskolai, életmód stb.) és egyéb
rendezvények szervezése, ezeken való részvétel, kül- és belföldön (határon átnyúló)
6. Programok szervezése: kirándulások, kiállítások, koncertek, színházi és művészeti
előadások szervezése megvalósítása
7. Sport – az egészséges mozgás széles körben történő megismertetése, sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása, sporttevékenységek szervezése: torna, tömegsport
speciális mozgás terápia
8. Környezetvédelem – a természet egyensúlyának visszaállítása, a flóra és a fauna védelme,
vizek védelme, állatok tisztelete, védelme, állatmenhely létrehozása, támogatása,
természetvédelmi előadások szervezése, lebonyolítása
9. Idősgondozás, ápolás
10. Rászorulók támogatása
11. Gyermekfelügyelet
12. Adománygyűjtés
13. Adományosztás
14. Szociális segítségnyújtás – munkanélküliek támogatása, fedél nyújtása átmeneti
időszakra idősek, családok, gyermekek számára, anya –gyermekotthon létrehozása (menhely)
15. Egyesület céljainak megfelelő együttműködés más szervezetekkel
16. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület végezhet egyéb tevékenységeket is,
mint papír és elektronikus kiadványok (könyv, DVD, tájékoztató füzet,
egyéb kiadványok) megjelentetése, terjesztése;
kegytárgyak, kézműves-, természetes alapanyagú termékek készítése, forgalmazása
17. Hagyományőrzés – a magyar hagyományok tisztelete, őrzése, őseink, gyökereink
felkutatása, népi kultúrák felelevenítése, és azok megismertetése, népművészeti alkotások,
tárgyak készítése és forgalmazása
18. Határon túli nemzetekkel, Uniós tagállamokkal közös együttműködés, közös programok szervezése
19. Nevelési tanácsadás szülőknek, pedagógusoknak, gyermekeknek
20. Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fenti célok megvalósulása érdekében
21. Saját intézményként területi képviseleti helyek létrehozása, üzemeltetése
(vendéglátás, gazdálkodás, állattartás, szállás)
22. Gyógyhatású készítmények előállítása és forgalmazása
23. Bio elvek alapján való gazdálkodás
24. Máshová nem sorolható tevékenységek
25. Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos szállásadás, étkeztetés
26. Zarándok utak szervezése
27. Önfenntartó életmóddal kapcsolatos kutatások, fejlesztések támogatása és megvalósítása,
a megújuló energiák forrásainak felkutatása és hasznosítása
28. Szervezetfejlesztési tréningek szervezése és lebonyolítása
29. Esztétikai és művészeti érzék fejlesztése továbbképzésekkel
30. Közfeladatot ellátó helyek bérlése, építése, vásárlása
31. Kulturális örökség részét képező épület tulajdon jogának megszerzése, állagmegóvása,
felújítása,bővítése
32. Zarándokhelyek állagmegóvása
33. Természetvédelmi területek megóvása
34. Tanösvények létrehozása
35. Elhagyott, kihalt települések bio - öko faluk betelepítése, létrehozása
36. Gyermekjóléti intézményekkel együttműködés,
37. Népkonyha létrehozása
38. Egészségmegőrző centrumok kialakítása
39. Bentlakásos oktatási intézmények létrehozása
40. Telefonos lelki segítségnyújtás
41. Távoktatás, web konferenciák
42. Akkreditált képzések.